آقای کیهان گوهرین (عضو هیات مدیره خانه معدن ایران)

سمت فعلی: مدیرعامل شرکت توسعه و فرآوری مس مسکنی، نائب رئیس هیات مدیره شرکت عمران مومان چابهار، رئیس هیات مدیره شرکت پارس اکومان کار، بخشی از سوابق تجربی و عملیاتی: نائب رئیس هیات مدیره شرکت عمران مومان چابهار، عضو هیات مدیره شرکت‌های توسعه و فرآوری آهن تنگ زاغ، توسعه عمران انارک، پرشین آلومینیوم، پیشگامان صنعت سرب وروی مهدی آباد، مدیرعامل شرکت برنا رایانه

یک سال پیش / خواندن ۱۴ دقیقه