پرسشنامه ارزیابی

فرم نظر سنجی از تمامی اعضای هیات رئیسه (مدیره) (پیوست شماره ۲)