آقای محمدحسین شرافت (عضو هیات مدیره خانه معدن ایران)

بخشی از سوابق تجربی و عملیاتی: ريیس سازمان نظام مهندسی معدن فارس، معاون فنی سازمان نظام مهندسی معدن ایران، نماینده سازمان نظام مهندسی معدن ایران در کارگروه شورای عالی معادن، رییس هیات مدیره شرکت های معدنی: سنگین رنگ، ماسه سنگ پارسه، رنگین سنگ و شرکت نیریز پودر، سرپرست معادن در مجتمع معادن سنگ چینی نی ریز، نایب رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی فارس

یک سال پیش / خواندن ۱۴ دقیقه