آقای علیرضا باقری (عضو هیات مدیره خانه معدن ایران)

سمت فعلی: مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور و عضو هیات مدیره خانه معدن ایران بخشی از سوابق تجربی و عملیاتی: مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور و عضو هیات مدیره خانه معدن ایران، رییس خانه معدن خراسان جنوبی

یک سال پیش / خواندن ۱۴ دقیقه