آقای علی خطیبی (عضو هیات مدیره خانه معدن ایران)

بخشی از سوابق تجربی و عملیاتی: معاون بندری و امور خزر سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی انزلی، مدیرعامل و نایب رئیس شرکت ساختمان و نصب صنایع و معادن پارس، عضوهیات مدیره شرکت زمین کاوان زمان، مدیر عامل و عضو هیات مدیره ارسا ساختمان، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ساراتل ایران، معاون عمران و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش

یک سال پیش / خواندن ۱۴ دقیقه