آقای مسعود منصور (مشاور امور محیط زیست و منابع طبیعی - دبیر اجرایی)

دکترای حقوق محیط زیست
مدرس: حقوق اراضی، منابع طبیعی و محیط زیست
برخی از اهم سوابق قبلی: معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور - مدیرعامل و عضو هیات مدیره گروه توسعه ساختمان تدبیر - معاون سازمان امور اراضی کشور - عضویت در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - عضویت در شورای عالی معادن - عضویت در شورای عالی اصلاحات ارضی - عضویت در هیات امنا پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

یک سال پیش / خواندن ۱۴ دقیقه