آقای علاء میرمحمدصادقی (نایب رئیس هیات مدیره و رئیس هیات امناء )

بخشی از سوابق تجربی و عملیاتی: بیش از 60 سال فعالیت مستمر اقتصادی، صنعتی، معدنی واجتماعی

یک سال پیش / خواندن ۱۴ دقیقه