برگزاری کمیته کانی های صنعتی خانه معدن ایران

کمیته کانی های صنعتی خانه معدن ایران در روز چهارشنبه ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱ با حضور اعضا کمیته بصورت حضوری در محل خانه معدن ایران و همچنین آنلاین با دستور جلسه ذیل برگزار گردید:
- افزایش حق عضویت ماهانه کمیته 
- تصویب افزایش قیمت مواد معدنی تولیدی اعضا

نظر:

پاسخ: