نکته هایی کلیدی از دکتر خلیل زاده قاضی برجسته دیوان و رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان در بخش دوم برگزاری دوره آموزش معدنی جهت قضات

عمل نامشروع و خلاف قانون ایجاد حق نمی کند.

اصل بر عدم صلاحیت مقام عمومی است مگر اینکه صلاحیت اقدام یا تصمیمی صراحتا به وی بموجب قانون تفویض شود.

ملاک تشخیص حق مشروع مقررات زمان ایجاد حق است.

ماهیت حقوقی واگذاری حق بهره برداری از معدن یک عمل حقوقی نامعین است.

 

نظر:

پاسخ: