مصوبه معاونت محترم معادن و فرآوری مواد به سازمان های سازمان های صنعت، معدن و تجارت۳۱ استان کشور و جنوب کرمان، سازمان مناطق آزاد تجاری و صنعتی قشم، چابهار، ارس، ماکو

نظر:

پاسخ: