جدول زمانی جلسات کمیته های فوق تخصصی خانه معدن ایران در مهرماه ۱۴۰۱

جدول زمانی جلسات کمیته های فوق تخصصی خانه معدن ایران در مهرماه ۱۴۰۱

🔻توجه🔻

*قطعیت برگزاری جلسات منوط بر ارسال دعوتنامه می باشد.

*در صورت تشکیل جلسات بصورت فوق العاده موضوع با ارسال دعوتنامه اعلام خواهد گردید.