جدول زمانی جلسات کمیته های فوق تخصصی خانه معدن ایران در تیر ماه ۱۴۰۱

جدول زمانی جلسات کمیته های فوق تخصصی خانه معدن ایران در تیر ماه ۱۴۰۱