/assets/media/image/news/a5dd26147f5341a78df170cab054f907.jpg

1396/06/22

وزارت علوم و وزارت صمت تفاهم کردند/ موافقت نامه اجرای دوره های کارآموزی در صنعت