/assets/media/image/news/18b53af9d7aa4ab5a2b8a683cddd65f9.jpg

دنیای اقتصاد

1396/11/24

صدور جواز تاسیس صنعتی روی ریل

اشتغال جوازهای صادره در ۹ ماه منتهی به آذر سال جاری ۳۱۵ هزار و ۸۲۹ نفر بوده که با توجه به رقم مدت مشابه پارسال(۲۶۶ هزار و ۴۵۹ نفر) ۵/ ۱۸ درصد افزایش داشته است. در این مدت صدور پروانه بهره‌برداری (ایجادی و توسعه‌ای) با افزایش ۶/ ۶ درصدی روبه‌رو بود. از سوی دیگر در ۹ ماه منتهی به آذر سال جاری ۴ هزار و ۱۵۸ پروانه بهره‌برداری صادر شد که این میزان در مدت مشابه پارسال سه هزار و ۸۹۹ فقره بود. اشتغال این پروانه‌ها در ۹۹ ماه امسال ۶۸ هزار و ۱۷۱ نفر بوده و در مدت مشابه پارسال ۵۷ هزار و ۲۰۴ نفر بوده است که افزایش ۲/ ۱۹۹ درصدی داشت.

افزایش ۹/ ۲۷ درصدی صدور پروانه اکتشاف

در حوزه معدن نیز در زمینه پروانه اکتشاف افزایش صدور داشتیم. در مدت زمان مورد بررسی ۷۰۲ فقره پروانه اکتشاف صادر شد که با در نظر گرفتن ۵۴۹ فقره پروانه اکتشاف صادره در مدت مشابه پارسال افزایش ۹/ ۲۷ درصدی داشت. همچنین در ۹۹ ماه منتهی به آذر سال جاری ۲۷۹ هزار و ۷۶۵ فقره پروانه صنفی صادر شد که با در نظرگرفتن تعداد پروانه‌های صادره مدت مشابه پارسال(۲۷۹ هزار و ۱۱۷ فقره) ۲/ ۰ درصد افزایش داشته است. در حوزه تجارت خارجی نیز در زمینه صدور کارت بازرگانی در ۹۹ ماه منتهی به آذر سال جاری پنج هزار و ۸۹۴ فقره کارت بازرگانی صادر شد که با توجه به آمار مدت مشابه پارسال(پنج هزار و ۶۸۲ فقره) ۷/ ۳۳ درصد افزایش داشته است. ارزیابی‌های صورت گرفته همچنین از افزایش ۳/ ۲۸ درصدی صدور گواهی امضای الکترونیکی حکایت دارد.   براساس آمار اعلام شده در ۹ ماه منتهی به آذر سال جاری ۵۱ هزار و ۱۵۹ گواهی امضای الکترونیکی صادر شد که این رقم در مدت مشابه پارسال ۳۹ هزار و ۸۶۵ فقره بود. در حوزه پژوهش، فنی و مهندسی و تحقیق و توسعه نیز در بخش صدور جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی افزایش داشتیم. از سوی دیگر در ۹ ماه منتهی به آذر سال جاری ۱۷ جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی صادر شد و در مدت مشابه پارسال ۱۳ جواز صادر شده بود که ۸/ ۳۰ درصد افزایش داشت. همچنین در مدت زمان مورد بررسی ۱۰۸ پروانه تحقیق و توسعه صادر شد که با توجه به پروانه تحقیق و توسعه صادره سال گذشته(۷۸ فقره) ۵/ ۳۸ درصد افزایش داشت.