/assets/media/image/news/c0918d0b2a184c95a4bdca2e2145642b.jpg

1397/02/19

در جلسه کمیته قانون خانه معدن ایران چه گذشت؟

درجلسه ی کمیته قانون خانه معدن ایران مطرح شد:
باتوجه به مباحث انجام شده دراولین جلسه شورایعالی سیاستگذاری خانه معدن ایران درخصوص مشکلات فعالین معدنی کشور درزمینه مالیات برارزش افزوده ومشکلات ماده ۴۳برنامه ششم توسعه جلسه کمیته قانون خانه معدن ایران ساعت ۱۴ روزشنبه ۱۵/۲/۹۷باحضورهمه اعضا و جناب مهندس کشاورزمدیرکل محترم اکتشاف وزارت صمت تشکیل گردید.
در این جلسه ،مشکلات ماده۴۳برنامه ششم وتبصره های آن به تفصیل بیان و باتوجه به پیچیدگیهای موجود درتبصره های این ماده مقررگردید تا درجلسه آتی، ضمن دعوت از یکنفر حقوقدان برجسته ،راهکارهای قانونید لازم دراین زمینه بررسی وپیشنهادات اصلح جمع بندی وجهت اتخاذ تصمیم به هیات مدیره خانه معدن ایران ارایه تاپیگیریهای بعدی بعمل آید.