/assets/media/image/news/b5d0f360943d4d048785bb5213a35635.jpg

خانه معدن ایران

1395/03/17

خانه معدن استان ایلام گشایش یافت

خانه معدن استان ایلام گشایش یافت.    

جلسه هییت موسس خانه معدن استان ایلام باحضورآقای مهندس نصیری رییس سازمان صنعت معدن وتجارت استان ومعاونین وکارشناسان سازمان مذکور،مهندس اسدی رییس سازمان نظام مهندسی استان ونماینده اتاق بازرگانی صنایع ومعادن وکشاورزی ایلام وجمع کثیری ازفعالین معادن استان درساعت ۱۱روزدوشنبه 95/3/17 درمحل سالن جلسات سازمان صمت استان تشکیل گردید.ابتدا آقای مهندس نصیری ضمن تشکر وخیرمقدم به مهمانان حاضرگزارشی ازوضعیت صنعت ومعدن استان ارایه وبخشی ازمشکلات بهره برداران وفعالین معادن استان رابیان نمودوی براهمییت تشکیل خانه معدن استان که بعنوان پشتوانه فعالین معدن میتواندخدمات ارزنده ای رابرای آنها ارایه نماید تاکید نموده وآنرا قدم بسیار موثری دانست .
سپس آقای مهندس حامدی مدیراموراستانهای خانه معدن ایران گزارشی ازنحوه تشکیل واقدامات خانه معدن استانهاونقش آنها در پیگیری مسایل بهره برداران ارایه نموده واظهار داشتند استان ایلام بعنوان سی امین استان کشور در زمینه تاسیس این خانه می باشد وی سپس به سوالات حاضرین وفعالین معدن پاسخ داد. در پایان جهت انتخاب اعضای هییت رییسه رای گیری بعمل آمدکه افراد زیر انتخاب شدند:.  
۱ـاقای شهروز رستمی رییس.    
۲ـآقای فردین فیض الهی نایب رییس. 
۳ـآقای نصرت فیلی دبیر.      
۴ـآقای حمیدپیشگوخزانه دار.    

۵ـآقای بهنام رستمی عضو.     
۶ـآقای احمدگراوندعضو. 

۷ـآقای سعیدمظفری عضو.    

      
این جلسه ساعت ۱۴خاتمه یافت.

 

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر