خانه معدن ایران

1395/06/08

جلسه آموزش آشنایی بهره برداران ومکتشفین معادن باقانون ومقررات معادن دراستان یزد

جلسه آموزش آشنایی بهره برداران ومکتشفین معادن باقانون ومقررات معادن دراستان یزد در روزیکشنبه مورخ ۹۵/۶/۴ درمحل سازمان صنعت معدن وتجارت استان، باحضورجمعی ازفعالین معادن استان توسط خانه معدن استان یزد برگزار گردید.