/assets/media/image/news/e16e6646ac7f4f97a836d891d666fc3d.jpg

1397/01/22

آنچه در کمیته محیط زیست خانه معدن ایران مطرح شد

اعضای حاضر در جلسه ی کمیته محیط زیست خانه معدن ایران، متشکل از اساتید خبره محیط زیست ومنابع طبیعی در دانشگاه ها، کارشناسان محترم سازمان محیط زیست و معاونت محترم اکتشاف وزارت صمت و اساتید و کارشناسان محترم جامعه شناس بودند که در این جلسه در مورد اولویتهای فعالیتهای کمیته در مورد تهیه برنامه پیشنهادی به تبادل نظر پرداختند.

مهندس بهرامن ضمن خیر مقدم وتبریک سال نو به حضار،در مورد اهمیت کمیته های فوق تخصصی درخانه معدن ایران گفت: کمیته های فوق تخصصی به عنوان یک مشاور خبره برای هیات مدیره خانه معدن شناخته میشوند و هیات مدیره نیازهای مطرح شده توسط کمیته ها را در حوزه تخصصی به مقامات دولتی ارجاع میدهد.

در پایان این جلسه بر رسیدن به زبان مشترک برای همه طرفین تاکید شد و این نکته که داشتن ضابطه و قانون میتواند مشکلات موجود را حل کند و از اعمال نظر های سلیقه ای جلوگیری کند مورد اجماع قرار گرفت.

درپایان نیز مهندس بهرامن افزودند:
هدف همین است که یک ضابطه تعریف شده و مشخص و استاندارد که در دنیا در حال اجراست پیاده شود. فعالیت معدنی بدون رعایت مسایل محیط زیستی نباید انجام شود و باید دستور العملی بسازیم که بر اساس این قانون و این راهکار، در قالب یک چهارچوب کار خود را انجام دهیم

 

دکتر یزدی استاد دانشگاه شهیدبهشتی ومعاون محترم اسبق آموزشی سازمان محیط زیست کشور/
قرار نیست قانونی در این کمیته تصویب شود.

دکتر یزدی با تاکید بر اینکه قرار نیست قانونی در این کمیته تصویب شود گفت:

تصویب قوانین محیط زیستی در حوزه اختیارات سازمان محیط زیست است اما کمیته محیط زیست خانه معدن ایران میتواند سیاستها یی را تصویب کند و به هیات مدیره خانه معدن ارائه داده تا هیات مدیره خانه معدن نیز آن را به عنوان پیشنهاد به مراجع ذیربط ارائه نماید.

دکترشیردم،مدیرکل محترم اسبق ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست/
بهتر است ضوابطی که در سازمان محیط زیست در حال تدوین هست درصورت نبود منع قانونی جهت بررسی به این کمیته نیز ارائه شود.

دکترشیردم، مدیرکل محترم اسبق ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست :
بهتر است ضوابطی که در سازمان محیط زیست در حال تدوین هست درصورت نبود منع قانونی جهت بررسی به این کمیته نیز ارائه شود. دکترشیردم ضمن اشاره به صحبتهای مهندس اقتدار نماینده سازمان محیط زیست کشور خاطرنشان کرد:
بر اساس گفته های آقای اقتدار بهتر است ضوابطی که در حال تدوین هست به گروه ارائه شود تا بحث دوباره کاری وموازی کاری در این حوزه پیش نیاید و نکته ای که وجود دارد این است که ضابطه با راهکار فرق دارد و در ضابطه چگونگی انجام یک کار گفته نمیشود.

دکترسلاجقه،رییس دانشکده پردیس کشاورزی دانشگاه تهران ومعاون اسبق وزیر ورییس اسبق سازمان جنگلها ومراتع/
فرآیندهای محیط زیست ومنابع طبیعی دربخش معدن باید در دوبخش ایده آل و بالفعل مورد بررسی قرار گیرند.

دکترسلاجقه،رییس دانشکده پردیس کشاورزی دانشگاه تهران ومعاون اسبق وزیر ورییس اسبق سازمان جنگلها ومراتع:

در ادامه با ابراز خوشحالی از این که تیم حاضر، تیمی جامع هست گفت: در این کمیته، ایده آل های ذهنی ما تبادل میشود. از طرفی محیط زیست را داریم که خواستار دستکاری قانون مند در حوزه منابع طبیعی است. در طرف دیگر جامعه معدنی را داریم که بیشترین سود را از یک معدن طلب میکند. در کمیته حاضر باید چالشهای بخش معدنی با مسایل محیط زیست مطرح شود و سازمان محیط زیست هم چالش های خود را با معادن در میان بگذارند. در این صورت تکلیف ما برای ادامه کار معلوم میشود سپس باید به سراغ فازهای بعدی برویم.
فرآیند را بهتر است در دو بخش ایده آل و بالفعل مورد بررسی قرار دهیم.

مهندس شکوهی،فعال معدنی وعضو کمیته کانیهای صنعتی خانه معدن ایران/
در همه جای دنیا 5 سال به معدن دار وقت داده میشود تا بعد از اتمام ذخیر معدن، آن را از نظر جلوه های بصری و زمین تمیز نماید.

مهندس شکوهی از فعالان پرتجربه ی معدنی حاضر در جلسه ی کمیته ی محیط زیست خانه معدن ایران با انتقاد از افراط گرایی در قوانین محیط زیستی گفت:
اگر قرار بر توجه به چشم انداز بصری در حین اجرای کار باشد از کار معدنی غافل خواهیم شد و در این صورت هم به معدنکار بار اضافی تحمیل میشود. در همه جای دنیا 5 سال به معدن دار وقت داده میشود تا بعد از اتمام ذخیر معدن، آن را از نظر جلوه های بصری و زمین تمیز نماید.


مهندس اقتدار،نماینده ی سازمان محیط زیست کشور درکمیته محیط زیست خانه معدن ایران:حضور نماینده خانه معدن ایران در کارگروه تدوین ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی بسیار مثمرثمر خواهد بود.

مهندس اقتدار معاون محترم دفتر زیستگاهها و امورمناطق سازمان محیط زیست افزود:
باتوجه به تکلیف قانون معادن در ماده ٦٣ آئین نامه اجرایی قانون معادن در ابلاغ ضوابط زیست محیطی ،کارگروه مربوطه در حال بررسی و تدوین ضوابط می باشد خصوصا درخصوص موارد نقض شده در مصوبه سال ٨٤.
ایشان یادآور شدند که اقدام مربوطه در مراحل نهایی می باشد.
همچنین ضوابط استقرار صنایع توسط سازمان حفاظت محیط زیست در دست بازنگری است که در آینده نزدیک ابلاغ خواهد گردید.


مهندس کشاورز،معاونت محترم معدنی وزارت صمت/
ماهیت معدن همواره در حال تغییر است و در حین فعالیت معدن نمیتوان جانمایی محل ها را تحمیل کرد .

مهندس کشاورز ضمن تایید سخنان مهندس شکوهی گفت:
ماهیت معدن همواره در حال تغییر است و در حین فعالیت معدن نمیتوان جانمایی محل ها را تحمیل کرد چرا که بهره بردار از زمین شناسی منطقه تبعیت میکند.

در ادامه مباحثات، مواردی مطرح شد که در آن محیط زیست به عنوان یک سرمایه با ارزش بیشتر از مواد معدنی نگاه میشود و از طرفی هم سازمان محیط زیست و سایر سازمانهایی که به معدن مجوز فعالیت می دهند باید همه جنبه های تخریبی آن معدن را در نظر بگیرند و اگر اتفاق غیر قابل جبرانی برای محیط زیست افتاد مقصر سازمانی است که مجوز داده است.


جناب دکترسعیدی،عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران/
جهت تسریع درانجام امور از ضوابط جهانی کشورهای موفق بهره ببریم.چرخ چاه را دوباره نسازید.