سرب و روی

سرب و روی

سرب و روی


 

عنوان کمیته تخصصی: سرب و روی
توضیحات:

اولین جلسه کار گروه کمیته سرب وروی در ارتباط با همایش نقش معدن در اقتصاد کشور در ساعت 11 روز شنبه 4/3/1387 در محل خانه معدن ایران با حضور نمایندگان محترم وزارت صنایع و معادن و کلیه اعضای محترم کمیته سرب و روی  تشکیل و در خصوص نحوه برگزاری همایش ولزوم جمع بندی مطالب هر کار گروه جهت تهیه مقاله ای برای سخنرانی  نماینده این کارگروه در روز همایش در حضور ریاست محترم جمهوری ایران مطالبی توسط آقای مهندس بهرامن نائب رئیس  محترم خانه معدن ایران بیان شد.ضمنا" مقرر گردید منبعد جلسات با مسئولیت کمیته سرب وروی و دعوت دبیر کمیته آقای مهندس حسینقلی انجام شود.

 

گزارش عملکرد کمیته سرب و رویفایل ضمیمه: ---