دانشجویی

دانشجویی

دانشجویی


 

عنوان کمیته تخصصی: دانشجویی

توضیحات:  

آدرس پست الکترونیک کمیته دانشجویی خانه معدن ایران بشرح ذیل می باشد:

 studentcommittee@iranminehouse.ir

صورتجلسه مورخ 94/12/12 کمیته دانشجویی خانه معدن ایران

صورتجلسه مورخ 94/12/19 کمیته دانشجویی خانه معدن ایران

صورتجلسه مورخ 95/1/18 کمیته دانشجویی خانه معدن ایران

صورتجلسه مورخ 95/1/25 کمیته دانشجویی خانه معدن ایران

صورتجلسه مورخ 95/2/8 کمیته دانشجویی خانه معدن ایران

صورتجلسه مورخ 95/3/5 کمیته دانشجویی خانه معدن ایران

صورتجلسه مورخ 95/4/2 کمیته دانشجویی خانه معدن ایران

صورتجلسه مورخ 95/4/23 کمیته دانشجویی خانه معدن ایران

تشکیل کمیته دانشجویی خانه معدن ایران در استان اردبیل

تشکیل کمیته دانشجویی خانه معدن ایران در استان زنجان

تشکیل کمیته دانشجویی خانه معدن ایران در استان اصفهان

صورتجلسه مورخ 95/5/13 کمیته دانشجویی خانه معدن ایران

صورتجلسه مورخ 95/6/31 کمیته دانشجویی خانه معدن ایران

صورتجلسه کمیته دانشجویی خانه معدن استان اصفهان مورخ 95/6/27

فایل ضمیمه: ---