معرفی اعضای هیات مدیره

هیئت مدیره خانه معدن ایران

محمدرضا بهرامن

محمدرضا بهرامن رییس

علا میرمحمدصادقی

علاء میرمحمدصادقی
نایب رییس

غلامرضا حمیدی انارکی

غلامرضا حمیدی انارکی
دبیر

محمود گوهرین

محمود گوهرین
خزانه دار

حمیدرضا امیریان

حمیدرضا امیریان
عضو

بهرام شکوری

بهرام شکوری
عضو

ابوالقاسم شفیعی

ابوالقاسم شفیعی
عضو

علیرضا باقری

علیرضا باقری
عضو