خانه معدن کهکیلویه و بویر احمد

خانه معدن کهکیلویه و بویر احمد

خانه معدن کهکیلویه و بویر احمد

نام رئیس: مهندس ابوطالب ابطحیان

اعضای هیئت رئیسه: ابوطالب ابطحیان، محمدحسن بهشتی، عظیم شفیعی نژاد، امین الله آشنا، رحمان آشنا، رضا اکبری و خانم مریم محمدی

همراه: 3410090-0917

ایمیل: aboabtahi@yahoo.com