خانه معدن کهکیلویه و بویر احمد

خانه معدن کهکیلویه و بویر احمد

خانه معدن کهکیلویه و بویر احمد

نام رئیس: مهندس ابوطالب ابطحیان

اعضای هیئت رئیسه: ابوطالب ابطحیان، محمدحسن بهشتی، عظیم شفیعی نژاد، امین الله آشنا، رحمان آشنا، رضا اکبری و خانم مریم محمدی

همراه: 3410090-0917

ایمیل: aboabtahi@yahoo.com


 این استان با بیش از 7/2  میلیارد تن مواد معدنی رتبه پنجم را در کشور داراست. از آنجا که تقریبا 98 درصد آن را مصالح ساختمانی تشکیل می دهد، پیشنهاد می شود کمیته یا کارگروه های زیر در استان در دستور کال تشکیل در خانه معدن استان قرار بگیرد.

  • مصالح ساختمانی
  • سنگ های تزیینی