پیوندهای خارجی

پیوندهای خارجی:

عنوان پیوند: پورتال سازمان توسعه تجارت ایران
موضوع پیوند: نهادهای دولتی

توضیحات:
لینک: http://www.tpo.com

عنوان پیوند: آژانس معدنکاری و تکنولوژی
موضوع پیوند: سایر

توضیحات:
لینک: http://www.infomine.com

عنوان پیوند: تکنولوژی معادن
موضوع پیوند: سایر

توضیحات:
لینک: http://www.mining-technology.com

عنوان پیوند: بانک اطلاعاتی معادن آفریقا
موضوع پیوند: سایر

توضیحات:
لینک: http://www.infomine-africa.com

عنوان پیوند: انجمن بین المللی مس آسیا و اقیانوسیه
موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:
لینک: http://www.copper.org.sg/

عنوان پیوند: اکتشافات پرفیری مس- طلا و اپی ترمال نقره-طلا
موضوع پیوند: سایر

توضیحات:
لینک: http://www.admiraltyresources.com.au

عنوان پیوند: انجمن زمین شناسی آمریکا
موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:
لینک: http://www.usgs.gov/

عنوان پیوند: انجمن مواد معدنی استرالیا
موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:
لینک: http://www.ausimm.com.au

عنوان پیوند: انجمن معدنکاری کانادا
موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:
لینک: http://www.mining.ca

عنوان پیوند: انجمن بین المللی روی
موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:
لینک: http://www.zinc.org

عنوان پیوند: انجمن جهانی پتاس
موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:
لینک: http://www.ipipotash.org

عنوان پیوند: انجمن بین المللی سرب
موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:
لینک: http://www.ila-lead.org

عنوان پیوند: انجمن بین المللی مس
موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:
لینک: http://www.copperalliance.org

عنوان پیوند: انجمن جهانی زغال
موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:
لینک: http://www.worldcoal.org

عنوان پیوند: انجمن آزمایش و مواد آمریکا - ASTM
موضوع پیوند: انجمن ها

توضیحات:
لینک: http://www.astm.org