در مدت زمان مورد بررسی ۶۳۰ پروانه بهره‌برداری صنعتی با اشتغال ۱۲ هزار و ۲۶۲ نفر و سرمایه مجوز ۵۱ هزار و ۴۲۳ میلیارد ریال صادر شد و پروانه بهره‌برداری صنعتی صادره در دو ماهه سال گذشته ۶۵۷ پروانه با اشتغال ۹ هزار و ۹۲۰ نفر و سرمایه مجوز ۳۰ هزار و ۵۴۴ میلیارد ریال بوده است.این در حالی است که در فروردین ماه امسال ۱۶۳ پروانه بهره‌برداری صنعتی(ایجادی و توسعه‌ای) و در اردیبهشت ماه ۴۶۷ پروانه صادر شد که این شاخص در ماه دوم سال نسبت به ماه اول ۵/ ۱۸۶ درصد افزایش یافته است.در زمینه پروانه اکتشاف معدنی نیز در ۲ ماهه ابتدایی امسال ۱۵۲ پروانه صادر شد که با در نظر گرفتن ۱۴۱ پروانه اکتشاف صادره در ۲ ماهه پارسال، افزایش ۸/ ۷ درصدی داشت. در مدت زمان مورد بررسی همچنین به ترتیب ۴۶ و ۱۰۶ پروانه اکتشاف معدنی صادر شد که این شاخص در ماه دوم نسبت به ماه اول سال با افزایش ۴/ ۱۳۰ درصدی روبه‌رو بود.

گواهی کشف‌های صادره نیز در فروردین ماه ۲۲ مورد و در اردیبهشت ماه امسال به ۴۱ مورد رسید که تغییر مثبت ۴/ ۸۶ درصدی پیدا کرد. از سوی دیگر در حوزه تجارت الکترونیک نیز گواهی امضای الکترونیک صادره در ۲ماه ‌امسال ۱۶ هزار و ۶۱۵ مورد بود که با احتساب ۵ هزار و ۸۵۹ مورد صادره در مدت مشابه پارسال ۶/ ۱۸۳ درصد افزایش داشته است. همچنین در ماه‌های فروردین و اردیبهشت به ترتیب ۴ هزار و ۸۴۰ و ۱۱ هزار و ۷۷۵ مورد گواهی امضای الکترونیکی صادر شد که صدور این گواهی در ماه دوم سال نسبت به ماه اول ۳/ ۱۴۳ درصد افزایش داشت. در زمینه صدور نماد الکترونیکی نیز در ۲ ماه‌ابتدایی امسال با ۱/ ۴۱ درصد افزایش روبه‌رو بودیم. در دو ماه ابتدایی امسال ۲ هزار و ۲۶۳ مورد نماد الکترونیکی صادر شد که این رقم در ۲ ماه‌پارسال یک هزار و ۶۰۴ مورد بوده است.در فروردین ماه امسال ۴۳۸ مورد و در اردیبهشت ماه یک هزار و ۸۲۵ مورد نماد الکترونیکی صادر شد که افزایش ۷/ ۳۱۶ درصدی به نسبت مقایسه این دو ماه داشت.حوزه پروانه‌های فنی و مهندسی نیز افزایش ۲۵ درصدی صدور را در ۲ ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال تجربه کرد. در ۲ ماه امسال ۲۰ پروانه و در ۲ ماه پارسال ۱۶ پروانه صادر شده بود. همچنین در اردیبهشت ماه امسال ۱۵ پروانه فنی و مهندسی و در فروردین ماه ۵ پروانه صادر شده بود که درصد تغییر این ۲ ماه متوالی مثبت ۲۰۰ درصد شد.در زمینه صدور پروانه تحقیق و توسعه در ۲ماه ابتدایی امسال ۱۶ پروانه صادر شد که با احتساب ۱۰ پروانه صادره در ۲ ماه‌پارسال افزایش ۶۰ درصدی داشت.

منبع: دنیای اقتصاد